Algemene Voorwaarden van Alcavino

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Alcavino, Hören Carine  eenmanszaak met zetel te 3520 Zonhoven, Varenstraat 8, ingeschreven  te Hasselt  ondernemersnummer  BE 0564 714 501  hebben als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen en geestrijke dranken en gespecialiseerde  voedingswaren in klein  en groothandel, en als nevenactiviteit  detailhandel  in allerlei  producten  via het internet, en andere diensten, en de klant, die de diensten en goederen van Alcavino zowel -beroepsmatige doeleinden als niet beroepsmatige doeleinden  bestelt met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek. worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Bestellingen via de website  van Alcavino geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Alcavino heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.
Bestellingen plaatst u minimum per één stuk. Bestellingen worden alleen geleverd in België. 

Voor eigen gebruik, niet commerciële doeleinde, kunnen buitenlandse particulieren klanten, goederen aankopen indien deze afgehaald worden ter plaatse op de zetel te Varenstraat, 8 BE 3520 Zonhoven.


Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Alcavino de aankoopprijs terug zal betalen,na controle van de goederen ,als  die in goede staat zonder beschadigingen terug bezorgt werden.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.
b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering

Voor transportkosten binnen België brengt Alcavino € 15,12 inclusief  btw in rekening, indien het totaalbedrag van de bestelling onder de € 450, - inclusief btw ligt. Voor alle bestellingen boven de € 450, - inclusief btw worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
De levering geschiedt maximum  binnen de 7 werkdagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de te koop aanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vracht bon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Alcavino hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De transportricico’s  en kosten  vallen zonder enige uitzondering ten laste  van de koper.
Alcavino is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of product,  in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt . Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.
Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) op wijnen en  geestrijke dranken, en  bijbehorende artikelen, diverse diensten ,op voedingswaren BTW (6%) . De verpakkingsheffing en  Belgische accijnzen inclusief.
Alcavino heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Alcavino prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).
Alle aanbiedingen van Alcavino zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Betalen bij ontvangst of per overschrijving  per bevestiging van bestelbon van de wijnen!
Via e-’mail ontvangt u een ontvangstbewijs van uw bestelling.  Dit betekent dat u  de bestelling  correct heb verstuurd via het winkelmandje. Daarna volgt via mail  een orderbevestiging met jaartallen , aantallen en afhaal of leverdatum. U kan een overschrijving als betaling uitvoeren. Zodra het bedrag op onze bankrekening staat  wordt de bestelling bij u thuis afgeleverd, of kan u de levering afhalen. Nadat u de wijn heeft ontvangen ontvangt u de factuur. U aanvaardt het feit dat u uw facturen uitsluitend elektronisch zult ontvangen, onverminderd uw recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur.
Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Alcavino te worden gemeld.
De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. De transportkosten  en speciale verpakkingen vallen volledig ten  laste van de  klant behalve anders aangeven zie  punt levering.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Alcavino zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Alcavino.

Overmacht

Alcavino is nimmer aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock -out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Alcavino niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Wijnvoordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Alcavino en wij hanteren een strikt privacy beleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen en respecteren wij de Be-Commerce Label Code. De verzamelde gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Alcavino zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar carine@alcavino.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Alcavino, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en Wijnvoordeel de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd naar keuze van Alcavino.